Ympäristötutkimus

#

Ahma ympäristö Oy:n ympäristötutkimuksen toimiala tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun vapaaehtoiseen tai ympäristö- tai muuhun lupavelvoitteeseen perustuvaan ympäristötarkkailuun. Tarkkailu käsittää yleensä näytteenoton, näytteiden analytiikan ja tulosten raportoinnin, tai vain jonkin osan niistä, asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tyypillisiä tarkkailukohteita ovat mm. vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, kaatopaikat, turvetuotantoalueet, kaivokset sekä energia- ja muut teollisuuslaitokset. Myös vesistörakentamiseen liittyvät hankkeet ovat tyypillisiä ympäristötutkimuksen tarkkailukohteita.

Tarkkailuun voi sisältyä tutkimuksia vedestä, maaperästä, ilmasta ja biologisesta ympäristöstä. Biologiset tarkkailut kohdistuvat yleensä kasvillisuuteen, linnustoon, kalastoon tai muuhun eläimistöön (mm. pohjaeläimet).

Tarkkailujen raportoinnin suorittavat eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmämme (mm. kemia, biologia, limnologia, hydrogeologia, biofysiikka, insinööritieteet, agrologia, iktyonomia).

Ympäristötutkimuksen toiminta-alueena on koko Suomi.


YHTEYSTIEDOT

Kari Kaikkonen
toimialapäällikkö
040 526 2279

Tuomas Väyrynen
näytteenoton kenttäpäällikkö
044 700 8502


Referenssit